Her er regler og betigelser for udlejning.

Almindelige betingelser for leje af lifte m.m.

1. Almindelige betingelser:
Den, der rekvirerer ydelser, betegnes i det følgen­de som lejer, og den, der præsterer de(n) rekvirerede ydelse(r), betegnes som udlejer.

Nærværende lejebetingelser gælder for alle af­taler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer.

Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Do­kumenterne gælder i nævnte rækkefølge.

Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave.

2. Udlejers ydelser og afregning heraf:
Udlejers ydelse kan opfatte:

• Materielleje (lifte m/- og u/betjening og hjælpemateriel).

• Betjening af materiel.

• Transport mellem udlejers plads og retur.

• Montering, om- og demontering.

• Evt. supplerende forsikring (jvf. pkt. 4).

og kan beregnes særskilt for materiel og arbejds-

løn i henhold til udlejers seneste prisliste.

3. Lejerens pligter:
Det påhviler lejeren at sikre, at lifte og hjælpemate­riel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredyg­tige veje og opstilles på bæredygtig grund.

Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pla­der m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, ud­føres af lejer for dennes regning.

Ventetid som følge af mangler herved debiteres lejer.

Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til, at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer, hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres, således at arbejdsmiljølovens bestemmel­ser i et og alt overholdes (jvf. i så fald pkt. A. Speci­elt for materiel uden betjening).

4. Ansvar og forsikringer:
Lejeren bærer alene ansvaret over for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel, som følge af forkerte vægtangivelser el­ler urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæ­reevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, hvorunder materiellet skal anvendes.

Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelæg­ninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., med mindre lejeren har anvist adgangs- og opstillings-muligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse.

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller følge-skader, uanset om sådanne tab/skader måtte kun­ne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lockout, myndighedsindgreb eller offentlige pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig.

Udlejer brandforsikrer det lejede for egen reg­ning.

Udlejer har tillige tegnet forsikring, som dækker beskadigelse af det lejede. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko på kr. 28.000,00  som altid skal betales af lejeren, lige som lejeren bærer risikoen for sådanne skader, som ikke er dækket af den teg­nede forsikring.

Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende.

Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måt­te ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller ejen­dom (tingskade). Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsagede skader med indtil 5.000.000,- kr. Udlejer påtager sig intet an­svar og ingen risiko udover dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko oversti­ger dette beløb, at tegne supplerende forsikring.

Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar over­for tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går ud over det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kun­ne gøre gældende mod udlejer.

5. Tilbud og priser:
Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift (moms). Lejepriser frem­går af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning; der af­gives af udlejer, gælder nærværende "Almindelige betingelser for leje af lifte m.m.".

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maximalt gældende i 3 uger og afgives altid med forbehold for mellemleje.

6. Fakturering og betaling:
Efter lejemålets afslutning, eller - for lejemål af længere varighed - ved hver uges/måneds slutning, fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling.

Ved betaling senere end 3 uger efter fakturada­to beregnes renter.

Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes.

Udlejer kan kræve forudbetaling af leje.

Eventuelle uoverensstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, berettiger ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb.

Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid.

7. Lejemålets løbetid og ophør:
Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt, l så tilfælde kan udle­jer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter herved (incl. trans­port) skal betales af lejeren.

Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4 ugers varsel, medmindre andet er anført i lejeaftalen.

Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

8. Værneting:
For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.

A. Specielt for materiel uden betjening:

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører den dag det lejede modtages af udlejeren.

Lejetiden beregnes normalt som antallet af hver­dage inden for lejetidsrummet. Anvendes det leje­de lørdag, søn- og helligdage, regnes disse for le­jedage. Lejen er baseret på maximalt 8 timer pr. arbejdsdag. Hvor intet andet er aftalt er lejedagene mandag til fredag fra kl, 7.30 - kl. 15.30. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje, uanset om det leje­de benyttes eller ej.

Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse indenfor normal arbejdstid til udlejer med et varsel på mindst 2 arbejdsdage. Udlejeren har herefter ret til at videreudleje det udlejede materiel. Endelig afmelding skal gives til udlejeren senest kl. 14.00 på afmeldingsdagen. Evt. ventetid debiteres lejeren.

Lejer eller en repræsentant for denne skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning der fremgår af ordrebekræftelse/betjeningsvejledning.

Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flyt­te fastgørelser, konsoller m.m.

Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, at det lejede anvendes på forskriftmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser, at materiellet kun betjenes af sagkyndigt personel, at betjenings- og belastningsforskrifter følges, at ma­teriellet ikke påføres misbrug af nogen art.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sik­kerhedsmæssig kontrol og driftmæssig vedligehol­delse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væs­kestand på batterier, opladning af batterier, smø­ring m.v. samt at holde materiellet rengjort.

Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.

Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i leje­perioden.

Reparationer på udlejers materiel, må kun udfø­res af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale.

Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet.

Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (incl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normal slitage.

Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgåede tid, sker for lejers regning.

Udlejers personale skal til enhver tid have uhin­dret adgang - men ikke pligt - til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værk­tøj, betjeningsgreb, støtteplader, el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil er­statningsmateriel fremkommer.

Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tred­jemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads, må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse.